INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Společnost/jméno Gabriel Michálek
IČ: 07167397
Sídlo/místo podnikání Ohrádky III 163
  Lukoveček, 763 16
 
www www.stinmi.cz
Email info@stinmi.cz
Tel. +420 73700308

(dále i je jen jako „Správce“)

2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobní údaje zpracovává zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy plnění smlouvy, tj. dodání zboží a poskytnutí služeb, a dále za účelem marketingu (údaje dle čl. 3. písm. g)).

Kromě tohoto může Správce zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení poskytování služeb může Správce uchovávat některé z osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Správce a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

  1. jméno a příjmení
  2. datum narození
  3. bydliště, sídlo, či jiná uvedená adresa
  4. identifikační číslo
  5. email
  6. telefonní číslo
  7. fotografie dodaného a instalovaného zboží

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou byl udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

5. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Správce zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům Správce a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Správcem, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Správce je v zákonem stanovených případech povinen některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.